OpoCoaching

Palautetta RMP-motivaatioprofiilista

(Kuvan sanapilven kommentit on kerätty oman RMP-motivaatioprofiilin tehneiltä ihmisiltä: Millaiseksi kuvailisit omaa RMP-kokemustasi, jos sitä pitäisi kuvata yhdellä sanalla?)

"Olemme pyrkineet kehittämään tiimin toimintaa niin, että jokainen pystyisi mahdollisuuksien mukaan toimimaan omilla vahvuuksillaan, mitä tulee mm. työtehtäviin ja vastuisiin. RMP istui tähän kokonaisuuteen erittäin hyvin. RMP oli mielenkiintoinen kokemus monellakin tapaa. Se auttoi ymmärtämään paremmin paitsi omaa käyttäytymistä, myös tiimin muiden jäsenten motiiveja. Hyöty tulee nimenomaan tiimin tehokkaassa toiminnassa. Kun jokainen voi panostaa niihin työtehtäviin, joihin häneltä löytyy sisäinen motiivi, työ on tehokkaampaa ja henkisesti vähemmän kuormittavaa." - Elias Haapakorva, COO Partner, Kasve Ltd

"RMP olisi erittäin tärkeä työkalu nuorelle oman persoonan hahmottamisessa. Tällä tiedolla olisi suuri merkitys esimerkiksi oman opintopolun  suunnittelemisessa. Jatkossa emme niinkään kouluttaudu ammattiin, vaan opimme koko ajan tietoja ja taitoja, joita voimme käyttää erilaisissa  työtehtävissämme. "Työ" on siis jatkossa paljon laajempi ja  monimutkaisempikin käsite. Työuramme on antoisampi, jos pääsemme  käyttämään lahjojamme monipuolisemmin."  - Jarmo Lehtinen, historian opettaja, Lempäälän lukio

Kuopion Klassillinen lukio, johtotiimi. Miksi päätitte tehdä johtotiimin kanssa RMP:n? Millaisia ajatuksia motivaatioprofiili herätti?

"Oppilaitoksen johtaminen on tiimityötä ja mitä paremmin oppilaitoksen ydinjohtotiimi työskentelee ja ymmärtää toinen toisensa motivaatioita, niin sitä paremmin oppilaitos menestyy ja työyhteisö voi hyvin." (rehtori), "Kokemus oli avartava, koska sen kautta pystyi arvioimaan oman toimintansa perustaa suhteessa tiimin jäseniin.", "Omien motiivien tunnistaminen on työkalu toisen motiivien tunnistamiseen." , "Tiiminä voimme tarttua sellaisiin kohtiin, jotka meidän on hyvä erottaa työyhteisössämme. Ei välttämättä näe kovin selvästi sellaista, mikä ei ole itselle ominaista.", "Jäsensi ja syvensi käsitystä omasta itsestä. Menetelmä toi lisäarvoa myös muiden ihmisten ymmärtämisessä.", "Omien motiivien näkeminen toiminnan taustalla auttaa ymmärtämään omaa toimintaansa suhteessa tiimin jäseniin ja päin vastoin."

Miten aiotte mahdollisesti hyödyntää motivaatiotietoutta jatkossa? 

"Työssä jaksaminen on esillä paljon. Tiiminä käymme kiinni siihen, miten suuntaamalla motivaation itselle luontaiseen voimme saada työstä enemmän irti. Tässä pitää tukea koko työyhteisöä, koska hyvinvoiva työyhteisö jaksaa haastaviakin tilanteita!" , "RMP on hyvä menetelmä ohjaukseen. Motivaatiotietous tuo lisää työkaluja ohjauskeskusteluun.", "Ohjaustyön apuvälineenä ja vuorovaikutustilanteissa ja työyhteisön jäsenten toiminnan ymmärtämisessä."